Assen moet Wmo-huiswerk overdoen. ‘Cliënt betaalt fors hogere eigen bijdrage dan afgesproken’

Gepubliceerd:
Assen – Het beleid van de gemeente Assen omtrent de uitvoering van de Wmo voldoet nog steeds niet aan de landelijk gestelde regels. Staatssecretaris Martin van Rijn zet bijvoorbeeld grote vraagtekens bij de (te) hoge eigen bijdrage van cliënten.
vorige
  • © Aangeleverde foto
    © Aangeleverde foto
volgende

Dit schrijft de bewindsman van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in een brief aan het college van B en W van Assen.  In eerdere schrijvens verzocht Van Rijn om de verordening, beleidsregels en de uitvoering aan te passen, zodat deze voldoen aan de Wmo 2015.

Beterschap

In december 2016 was er overleg tussen de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en het ministerie over het gemeentelijk beleid besproken. De gemeenten beloofden beterschap, maar de recente wijzigingsvoorstellen van Assen bevielen de staatsecretaris niet.

De staatsecretaris: ‘U schrijft dat u van mening bent dat u met de voorgenomen wijzigingen van de algemene voorziening voor huishoudelijke hulp voldoet aan de voorwaarden die de Wmo 2015 stelt. Op basis van uw door u verstrekte informatie deel ik deze conclusie niet.’

Algemene voorziening

Assen kiest ervoor huishoudelijke ondersteuning aan te bieden in de vorm van een algemene voorziening.  De eigen bijdrage van een algemene voorziening mag echter volgens de huidige Wmo niet hoger zijn dan de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening.  

Op het moment dat een eigen bijdrage voor een voorziening wordt gevraagd, zo zeggen de Wmo-regels, dient het college te toetsen of deze voorziening voor de cliënt ook daadwerkelijk financieel haalbaar is. Van Rijn constateert dat door B en W van Assen geen toetsing plaatsvindt om te onderzoeken of dit ook het geval is.

‘De inwoner’, schrijft Van Rijn, ‘wordt gevraagd een eigen verklaring in te vullen, op basis waarvan het sociale team vast stelt of hij onder een inkomensgroep valt. Hoeveel uren huishoudelijke ondersteuning de cliënt vervolgens wil afnemen van deze voorziening bepaalt hij zelf.’

Onderzoeksplicht bij gemeente

De toets of de algemene voorziening voor de betreffende cliënt passend en financieel haalbaar is, legt het college volgens Van Rijn ten onrechte volledig neer bij de cliënt. ‘Het is nu de cliënt die bepaalt hoeveel uren huishoudelijke ondersteuning hij wenst af te nemen en hij dient zelf aan te geven of de voorziening financieel haalbaar is. Op het moment dat de cliënt van mening is dat de algemene voorziening niet (financieel) passend is, dient hij dit bij u te melden, terwijl deze onderzoeksplicht juist bij het college ligt.’

‘Onvoldoende blijkt, zo gaat Van Rijn verder, ‘hoe u de rechtszekerheid van de cliënt bij deze voorziening heeft geborgd.  Of en hoe de bijdrage voor de algemene voorziening wordt vastgesteld, blijft ongewis.’

Fors hogere eigen bijdrage

De bewindsman wijst erop dat dat Assen een fors hogere eigen bijdrage vraagt voor de algemene voorziening dan dat de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening maximaal mag bedragen. ‘Cliënten die drie uur hulp nodig hebben, moeten voor de algemene voorziening 1.872 euro per jaar betalen. Bij 2,5 uur per week bedraagt de eigen bijdrage 1.560 euro per jaar. Ter vergelijking geldt dat een AOW-gerechtigde met 5.000 euro pensioen per jaar (circa 130 procent van de bijstandsnorm) 498 euro aan eigen bijdrage betaalt voor een maatwerkvoorziening. Voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtige leeftijd met een verzamelinkomen lager dan 35.000 euro geldt dat zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor een maatwerkvoorziening.’

Deze maatregel is specifiek bedoeld om éénverdiener-huishoudens met een chronisch zieke partner tegemoet te komen. Van Rijn: ‘Ook cliënten en partners die gebruik maken van langdurige zorg op basis van de Wet langdurige zorg hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor een Wmo-maatwerkvoorziening.’

Draagkracht

De Staat heeft er bewust voor gekozen de maximale eigen bijdrage landelijk te begrenzen en dit ook vast te leggen in regelgeving. Deze maximale eigen bijdrage houdt rekening met de financiële draagkracht van mensen die gebruik maken van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning.

Van Rijn: ‘Gemeenten hebben de beleidsruimte om binnen de grenzen van deze landelijke regelgeving lokale keuzes te maken, maar hebben geen bevoegdheid om hogere eigen bijdrage te vragen dan landelijk is toegestaan.’

In diverse gesprekken heeft het ministerie Assen meermalen gevraagd naar de wijze waarop de gemeente rekening houdt met het criterium van financiële passendheid. En is er nog maar eens nadrukkelijk op gewezen dat de eigen bijdrage voor de algemene voorziening niet hoger mag zijn dan die voor een maatwerkvoorziening.

Criteria

De staatsecretaris kan uit de brief van 17 mei van het Asser college echter niet opmaken op welke wijze het Wmo-beleid in de Drentse hoofdstad rekening houdt met deze wettelijke eisen. En op basis van welke criteria een maatwerkvoorziening wordt verstrekt, indien de cliënt vindt dat de algemene voorziening voor hem financieel niet passend is en om die reden een aanvraag doet voor een maatwerkvoorziening.

Van Rijn geeft de gemeente Assen tot begin augustus de tijd op zijn kritiek te reageren. 

Tekst: Robbert Willemsen